Hoppa över navigering
 •   14

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   15

  Årsanalys 2022 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-5

 •   16

  Uppföljning Internkontroll 2022 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-68

 •   17

  Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet av medarbetarundersökningen 2021 - ST-2022-91

 •   18

  Lokalrevision 2023 Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2023-3

 •   19

  Samhällsbyggnadsnämndens effektmål för 2023-2026 - ST-2023-4

 •   20

  Revisorernas granskningsrapport avseende detaljplaneprocessen med fokus Kuststad - PL-2022-95

 •   21

  Verksamhetsplan Räddningstjänsten 2023 - RTJ-2023-3

 •   22

  Verksamhetsplan avdelning Miljö 2023 - MH-2023-20

 •   23

  Verksamhetsplan avdelning Bygglov 2023 - BYG-2023-69

 •   24

  Verksamhetsplan avdelning Geodata 2023 - GEO-2023-21

 •   25

  Verksamhetsplan avdelning Plan 2023 - PL-2023-4

 •   26

  Kemikalieplan för Trelleborgs kommun - MH-2021-323

 •   27

  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen - MH-2022-2389

 •   28

  Föreläggande med vite om att omhänderta material inom Stora Beddinge 19:9 och 35:10 - MH-2022-502

 •   29

  Föreläggande med vite om att vidta åtgärder på Stora Beddinge 19:33 - MH-2022-2419

 •   30

  Ansökan om dispens från strandskydd för att angränsa strandskyddad mark så att den inte kan användas som parkering Lilla Beddinge 3:75 - MH-2022-2691

 •   31

  Ansökan om dispens från strandskydd för nedläggning av dagvattenledning mm på Öster Jär 1:7 - MH-2023-122

 •   32

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Fru Alstad 39:2 - BMK-2022-686

 •   33

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Trucken 4 - BYG-2022-359

 •   34

  Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (hiss) med registreringsnummer S560806 på Lasarettet 13 - BYG-2022-316

 •   35

  Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (hiss) med registreringsnummer S560805 på Lasarettet 13 - BYG-2022-315

 •   36

  Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (hiss) med registreringsnummer S560803 på Lasarettet 13 - BYG-2022-314

 •   37

  Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (hiss) med registreringsnummer S560555 på Lasarettet 13 - BYG-2022-313

 •   38

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Hemmesdynge 29:5 - BYG-2022-444

 •   39

  Ansökan om rivningslov för att riva byggnader på Öskaret 4 - BYG-2022-421

 •   40

  Ansökan om rivningslov för att riva en byggnad på Östervång 1:32 - BYG-2022-422

 •   41

  Ansökan om bygglov för gruppbostad på Västra Alstad 1:8 - BYG-2022-347

 •   42

  Begäran om planbesked för Innerstaden 6:1 mfl - PL-2022-76

 •   43

  Begäran om planbesked för Skegrie 41:1 mfl - PL-2022-85

 •   44

  Detaljplan för del av Bogsprötet 3 mfl "Etapp väst" DP 281 - Dnr PL-2020-118

 •   45

  Detaljplan för del av Dalköpinge 2:1 "Växthusanläggning" DP 284 - PL-2021-25

 •   46

  Ändring av stadsplan 10 del av Anderslöv 16:103 "Biblioteket" DP 299 - PL-2022-69

 •   47

  Beslut om godkännande av plan för genomförande av miljömålsåtgärd "Skugga på förskolegårdar" i Trelleborgs kommun - MH-2022-1138

 •   48

  Beredskapsplan livsmedel och dricksvatten - MH-2022-2366

 •   49

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   50

  Rapporter, informationer i SBN 2023

 •   51

  Mark och miljödomstolens mål nr P 2524-22 avseende avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Stora Beddinge 53:13 - BMK-2022-46

 •   52

  Beslut om överklagan av Länsstyrelsen beslut på fastigheten Högs by 12 - BMK-2021-212

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.