Hoppa över navigering
 •   154

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   155

  Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-7

 •   156

  Budgetförslag 2021-2023 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-25

 •   157

  Handlingsprogram för Trelleborgs kommun enligt Lag om skydd mot olyckor - ST-2020-24

 •   158

  Stadsmiljöprogram - för Trelleborgs Stad - PL-2018-72

 •   159

  Skyltprogram för Trelleborg - PL-2020-42

 •   160

  Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - MH-2020-1047

 •   161

  Yttrande på remiss ny Renhållningsordning för Trelleborgs kommun - ST-2020-14

 •   162

  Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning på Remos Hörna - MH-2020-705

 •   163

  Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning på Väster Butik - MH-2020-156

 •   164

  Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter om markundersökning på Jordberga 30:2 - MH-2019-1342

 •   165

  Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter Grönby 9:12 - MH-2019-1483

 •   166

  Information Enskilt avlopp - direktutsläpp från Norra Åby 13:2 till Dalköpingeån

 •   167

  Dispens från strandskydd för uppförande av ett Attefallshus på Maglarp 7:18 - MH-2020-624

 •   168

  Dispens från strandskydd för borttagning av brunnar i strandkant på Smyge s:1 mfl Smygehamn - MH-2020-878

 •   169

  Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad på Östra Torp 31:120 - BMK-2020-501

 •   170

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad på Östra Torp 31:120 - BMK-2020-502

 •   171

  Ansökan om marklov för trädfällning på Stora Isie 13:4 - BMK-2020-47

 •   172

  Ansökan om bygglov för att inreda ytterligare bostad på Triangeln 42 - BMK-2020-507

 •   173

  Ansökan om bygglov för parkering/camping på Maglarp 3:2 - BMK-2020-488

 •   174

  Ansökan om bygglov för radioantenn på Mellanköpinge 13:12 - BMK-2020-466

 •   175

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av foderförvaring på Dalköpinge 6:22 - BMK-2020-464

 •   176

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Romulus 7, 6 och 5 - BMK-2020-295

 •   177

  Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad på Gylle 8:21 - BMK-2019-1322

 •   178

  Ansökan om rivningslov för miljöhus, bygglov för nybyggnad av miljöhus och ändrad användning av källarplan på Kvadraten 83 - BMK-2020-467

 •   179

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på Simlinge 1:10 - BMK-2020-523

 •   180

  Ansökan om förhandsbesked för ett till två enbostadshus på Västra Alstad 4:40 - PL-2020-20

 •   181

  Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på Grönby 39:3 - PL-2020-30

 •   182

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Västra Torp 2:9 - PL-2020-22

 •   183

  Ansökan om förhandsbesked för ridhus med stall på Äspö 4:2 - PL-2020-19

 •   184

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Skegrie 47:3 - PL-2020-37

 •   185

  Begäran om planbesked för Maglarp 7:30 - PL-2020-24

 •   186

  Begäran om planbesked för Trasten 3 - PL-2020-34

 •   187

  Begäran om planbesked för Högalid 63 - PL-2020-43

 •   188

  Detaljplan för del av Lilla Beddinge 35:93 "Granhyddan" DP 206 - PL-2019-7

 •   189

  Detaljplan för Östra Torp 20:37 mfl "Smygehuks parkering" DP 258 - PL-2019-66

 •   190

  Detaljplan för Kiosken 1 mfl DP 241 - PL-2017-55

 •   191

  Ändring av detaljplan Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) för fastigheten Bocken 6, DP 266 - PL-2019-94

 •   192

  Ändring av detaljplan Stadsplan för Trelleborgs stad (A0) för fastigheten Haren 32 - PL-2019-95

 •   193

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   194

  Rapporter, informationer i SBN 2020

 •   195

  Dispens från strandskydd för uppsamling av tång i forskningssyfte på Väster Jär 2:200 - MH-2020-1146

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.