Hoppa över navigering
 •   107

  Upprop

 •   108

  Mötets öppnande, val av justerare samt tid och plats för justering

 •   109

  Fastställande av mötets dagordning

 •   110

  Informationsärenden

 •   111

  Internremiss Hållbarhetsmål 2024 - 2040

 •   112

  Information från förvaltningschef

 •   113

  Delegationsärenden

 •   114

  Rapporter och skrivelser

 •   115

  Uppföljning av interna kontrollmål samt avvikelsehantering

 •   116

  Återrapportering av synpunkter och klagomål

 •   117

  Dokumenthanteringsplan 2023

 •   118

  Svenska eller svenska som andraspråk för personer som omfattas av massflyktsdirektivet

 •   119

  Ekonomirapport september 2023

 •   120

  Resultatrapport september 2023

 •   121

  Kalendarium 2024

 •   122

  Övrigt

 •   123

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.