Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll

 •   2

  Digitalisering

 •   3

  Information gällande framdrift Sjöstaden

 •   4

  Kommundirektören informerar

 •   5

  Information om arbetet med medborgardialog och Ungdomsforum

 •   6

  Medborgarförslag från Sten Grönberg ang. säkerheten på skolor

 •   7

  Granskningsrapport - kommunens strategiska kompetensförsörjning

 •   8

  Regelverk för hållbar dagvattenhantering

 •   10

  Översiktsplan för Trelleborgs kommun

 •   12

  Revidering av policy för ledning och styrning

 •   13

  Remiss av betänkandet Nästa steg? Del 2

 •   14

  Remiss från Näringsdepartementet "Vissa farleds- och hamnfrågor", yttrande senast 21 mars 2018

 •   15

  Remiss: Förslag till förordning om stöd för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar

 •   17

  Slutlig granskningsrapport kundtjänst

 •   18

  Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2018

 •   19

  Baltic Repair - Förslag till nytt utvecklingsprojekt

 •   20

  Redovisning av representation och utbildning, kurser och konferenser för november och december 2017

 •   22

  Avgifter maxtaxa inom socialnämnden

 •   23

  Skrivelser och rapporter

 •   24

  Anmälan om delegationsärenden, kommunstyrelsen 28 februari 2018

 •   25

  Ombudgetering drift och investering 2017 till 2018 Kommunstyrelsen

 •   26

  Ridanläggning

 •   27

  Avvikelserapport nybyggnad Vannhögskolan - Lillevångsskolan, 2017-11-21 BIN §169

 •   28

  Ny idrottshall på Vannhögskolan / Lillevångskolan,Fritidsnämnden 2017-12-05 §83

 •   29

  Kuststad 2025, östlig ringväg, check in och hamninfart

 •   30

  Kuststad 2025, delprojekt Sjöstaden

 •   31

  Kuststad 2025, erbjudande frivillig inlösen bostadsfastighet inom vägområde

 •   32

  Nämndernas reviderade verksamhetsplaner 2018

 •   33

  Köpeavtal Östervång 1:77

 •   34

  Köpeavtal för Östervång 1:115

 •   35

  Sammanträdestider 2018

 •   36

  Framtida dricksvattenförsörjning

 •   37

  Motion (SD) handskakning

 •   38

  Upprättande och äskande av exploateringsprojekt för Kyrkoköpinge 20:46 och 15:16

 •   39

  Förlängning av byggnadsskyldighet för Trävaran 8

 •   40

  Trelleborgs Hamn AB:s försäljning av Tullkammaren

 •   41

  Process vid rekrytering av förvaltningschefer

 •   42

  Val av styrelse och fastställande av bolagsordning i Fastighets AB Kaplanen 6 (Föreningarnas Hus)

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.