Hoppa över navigering
 •   1

  Stämmans öppnande

 •   2

  Val av ordföranden vid stämman

 •   3

  Upprättande och godkännande av röstlängd

 •   4

  Val av en eller två justeringspersoner

 •   5

  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 •   6

  Godkännande av dagordning

 •   7

  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

 •   8

  Beslut om: Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023, Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet

 •   9

  Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

 •   10

  Val av revisor med suppleant

 •   11

  Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

 •   12

  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 •   13

  Stämmans avslutande

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.