•   146

  Val av justerare samt datum och plats för justering

 •   147

  Förvaltningschefen informerar

 •   148

  Anmälningsärenden

 •   149

  Delegationsbeslut

 •   150

  Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § punkt 1 och 4 föräldrabalken

 •   151

  Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

 •   152

  Medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap 12 § SoL

 •   153

  Samråd kring detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 m.fl. ”Allmogevägen”, DP 240 Trelleborgs kommun

 •   154

  Samråd gällande DP 232 Profilen 11 i Trelleborgs kommun

 •   155

  Samråd gällande DP 242, Bollen 2 m.fl, i Trelleborgs kommun

 •   156

  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 3 år 2018

 •   157

  Rättelse av felaktigheter i dokumenthanteringsplan för färdtjänst och HSL

 •   158

  Rapporter enligt Lex Sarah kvartal 3 2018

 •   159

  Socialnämndens intern kontroll 2019

 •   160

  Revidering av attestreglemente samt fastställande av attestförteckning

 •   161

  Redovisning av hälso- och sjukvårdsavtalet

 •   162

  Anpassning avseende Åldermannen - särskilt boende

 •   163

  Handlingsplan för lokalplanering och effektivisering inom LSS

 •   164

  Återrapportering assistansverksamheten

 •   165

  Investeringsbegäran för nybyggnation LSS gruppbostad vuxna

 •   166

  Återrapportering sjuklöner inom personlig assistans

 •   167

  Verksamhetsrapport oktober 2018

 •   168

  Information oktober 2018 avseende representation, kurser och konferenser

 •   169

  Informationsärende ny gruppbostad Bösarp

 •   170

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.